پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

ارشيو هفتگی

درباره پيك هفته


 

 

پيک هفته

 

 

 پرندگان مهاجر
به چهار محال و بختیار
باز گشته اند

 

پرندگان مهاجر به تالاب‌های چهارمحال و بختیاری بازگشته اند. مدتی می مانند و سپس به سمت سیبری پر می کشند. اردک ها، حواصیل ها، کاکایی ها و انواع مرغابی‌ها همه با هم به ایران بازگشته اند و همه با هم دوباره پر خواهند کشید. در چندین صف و گروه اما متحد. در سر زمینی که پیوند و پیوستگی ملی را حکومت برباد  داده است. نه مذهبی چشم دیدن مذهبی را دارد و نه این قومیت خود را آسوده از انحصارطلبی های آن قوم دیگر می داند. 2 منطقه شکار ممنوع (قیصری 10 هزار هکتار و شیدا 24 هزار هکتار) برای آنها در چهار محال و بختیاری در نظر گرفته اند، در سرزمینی که نام شکار انسان ها "قتل زنجیره ای" و "اعدام دسته جمعی" نام دارد و زندان هایش قرقگاه شکارچیان انسان. در چهار محال و بختیاری 5 تالاب بزرگ با بیش از 3 هزار هکتار مساحت ایستگاه پرندگان مهاجر است و دهها کشور جهان ایستگاه ایرانی های مهاجر. پرندگان آمده اند و می روند، نوبت پرواز و بازگشت انسان های رفته ای که بالشان چیده شده خواهد رسید؟ ایران منطقه ممنوعه شکار انسان ها خواهد شد؟