ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
  با سمت گیری جلب سرمایه گذاری خارجی
حمایت مجلس
از بخش خصوصی غیر نظامی
 
 
 
 

مجلس با حذف ماده 68 مكرر 10 لایحه برنامه پنجم توسعه برای حمایت دولت از شكل گیری نهادهای مالی بزرگ مخالفت و تصویب و دولت را موظف کرد که از بنگاه های بزرگ برای رقابت در عرصه بین المللی حمایت كند. رئوس اصولی که مجلس در برنامه پنجم گنجاند بدین ترتیب است:

1- فعالیت های بانكی؛ بیمه ای  بویژه توسط بخش غیردولتی با سرمایه گذاری  مشترك خارجی.
2- شناسایی و رفع موانع توسعه بنگاه
های بزرگ، بویژه با سرمایه گذاری مشترك خارجی
3- حمایت از ادغام شركت های كوچك و متوسط جهت تبدیل آنها به بنگاههای رقابت پذیر، بویژه در منطقه ای و در نظر گرفتن یارانه سود تسهیلات.

4- حمایت از كنسرسیوم های پیمانكاری بزرگ كه منجر به حضور فعال آنها درسایر كشورها در قالب توسعه روابط خارجی با سایر كشورها شود.

مجلس همچنین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  را موظف به همكاری با اتاق تعاون و شورای اصناف كشور و شناسائی بخشنامه های  مخل تولید و سرمایه گذاری  در ایران کرد.
مجلس همچنین مقرر كرد
که بمنظور تبادل نظر دولت  و بخش خصوصی، تعاونی و تسهیل فعالیت های  اقتصادی این بخش ها؛ شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با 27 عضو تشكیل شود. دبیرخانه این شورا بدون دریافت كمك از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دایر خواهد شد.

 روزنامه كار و كار گر 23-8-89- 

 
 

اشتراک گذاری: