ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 مــــــرداد  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

به جرم آن که شجریان بانگ برداشت: تفنگت را زمین بگذار
رمضان از نیمه گذشت
اما بانگ "ربنا" از صدا و سیما برنخاست

 
 
 
 

رمضان از نیمه گذشت و به شب های "قدر" رسیده ایم. از شنبه شب تا چهارشنبه شب. یکشنبه حضرت امیر با ضربه شمشیر ترور می شود و سه شنبه شهادت او اعلام می شود. صدا و سیما رمضان امسال هم مردم ایران را از "ربنا"ی شجریان محروم کرد. چرا؟ زیرا شجریان در اوج سرکوب خونین مردم در کودتای 88 با شعر فریدون مشیری خطاب به سرکوبگران صدا سر داد: تفنگت را زمین بگذار!

رمضان ها می آیند و می روند و رو سیاهی ملی و تاریخی برای مستبدان و سرکوبگران می ماند.

سرگذشت "ربنا" را از خاطرات هوشنگ ابتهاج (سایه) در کتاب "پیر پرنیان اندیش" بخوانید:


«ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺑﺒﺮﯼ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺑﮕﯽ، ﺍﮔﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ … ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ! ﺷﺎﻫﮑﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺠﺮﯾﺎﻧﻪ. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺍﯾﻦﻃﻮﺭﺑﺨﻮﻧﻪ، ﻫﯿﭻ ﮐﺲ. ﺣﺘﺎ ﺧﻮﺩ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ! ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ. ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ … ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻮ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻦﻃﻮﺭﯼ ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ، ﺿﺒﻂ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﺑﻨﺎ … ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﺑﻨﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﻧﺪﺍﺭﻣﺶ. ﻣﻦﺍﻭﻝ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﯿﻪ، ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺣﯿﺮﺕ ﮐﺮﺩﻡ. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺨﻮﻧﻪ ﭼﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺣﯿﺮﺕ ﺁﻭﺭﯼ ﺩﺍﺭﻩ! ﺍﺻﻠﻦ ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ."ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺗﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ" ﺷﺎﻫﮑﺎﺭﻩ، ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ" ﺭﺑﻨﺎ"ﻫﺴﺖ"ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ"! ﻓﻘﻂ ﺻﺪﺍ ﻧﯿﺴﺖ، ﯾﮏﻧﻮﺍﺯﺷﯽ ﺗﻮﺵ ﻫﺴﺖ. ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ، ﻫﻤﻪ ﯼ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻫﺴﺖ! ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﻗﺎﯼ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﺍﯾﻨﻮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﺧﻮﻧﺪﯼ؟ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮﺩ … ﻭﺍﻗﻌﻦﻧﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺷﻮﺭﻩ، ﺍﻓﺸﺎﺭﯾﻪ،چیه! ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ!»

 

از دهان حسن روحانی در مصاحبه با مجله چلچراغ نیز بخوانید:


«ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺻﻼ ﮐﺴﯽﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ اﻭ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺭﺑﻨﺎﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﺳﻔﺮﻩ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﺷﻨﯿﺪﻩﺍﻧﺪ. ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ نوای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﻭ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍﻡ . ﻫﻢ ﺷﮑﻮﻩ ﻭ ﮔﻼﯾﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ "ﺑﯿﺪﺍﺩ " ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪﻩﺍﻡ، ﻫﻢ ﺑﻪ "ﺩﺳﺘﺎﻥ " ﺍﻭ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍﻡ، ﻫﻢ ﺷﻌﺮ ﺳﻌﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ "ﻧﻮﺍ ﻭ ﻣﺮﮐﺐﺧﻮﺍﻧﯽ" ﺍﻭ ﺷﻨﯿﺪﻩﺍﻡ، ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺍﻭ ﮐﻪ "ﺗﻔﻨﮕﺖ ﺭﺍ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭ "ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻭﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﻗﺮﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺎﺳﺖ، ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺳﻼﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻭ ﺧﻮﺷﺸﺎﻥ ﻧﯿﺎﯾﺪ.»

پیک نت  5  مــــــــــرداد

 
 

اشتراک گذاری: