ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10 مــــــرداد  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

شیخ مهدی کروبی
رفت بیمارستان، بازگشت به خانه امنیتی

 
 
 
 

محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، خبر از انتقال شیخ مهدی کروبی به بیمارستان قلب در تهران و سپس بازگشت مجدد وی به محل حصر رئیس دو دوره کامل مجلس داد. شیخ مهدی کروبی روز دوشنبه  به بیمارستان قلب منتقل شده و دیروز، پس از عمل آنژیوگرافی  به محل حصر خانگی متعلق به وزارت اطلاعات بازگردانده شده است. پدرم، در حال حاضر روحیه خوبی دارند.

پیک نت  10  مــــــــــرداد

 
 

اشتراک گذاری: