ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 مــــــرداد  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

لب های تشنه زاینده رود ترک برداشته!

 
 
 
 

مهرداد صفائی در فیسبوک، با انتشار این عکس نوشته است: خشکسالی از نبود یا کمبود آب های سطحی و کاهش چشمگیر بارندگی است که با افزایش دما و نابودی زیست بوم همراه است.، خشکسالی اگر پایدار بماند، تغییرات اقلیمی را درپی خواهد داشت. خشکسالی هیچ داده ای به دست نمی دهد تا بتوان آغاز و پایان آن را سنجید. خشکسالی چهار گونه دارد:

خشکسالی های پیشین، رفته رفته نه تنها دگرگونی های اقلیمی را در پی آورده، بلکه مردمان را وادار به کنش های اجتماعی کرده است. کوچ مردمان و درگیری میان آنها نیز از جمله پیامدهای خشکسالی است.

امروزه با برخی روش ها، ابرها را بارور کرده و بارندگی را موجب می شوند، اما میزان بارندگی آنچنان نیست که بتواند جلوی خشکسالی را بگیرد. با این همه و بر پایه پژوهش های امیدوار کننده ای که انجام گرفته ، می توان از شدت خشکسالی ها کاست. مدیریت درست منابع آبی و یادگیری مصرف بهینه، می تواند جلوی خشکسالی کشاورزی و آب شناختی را گرفته و یا آسیب آنها را کم کند. آیا خشک شدن زاینده رود امری به ناچار بوده یا راه چاره ای داشته است؟ پیآمدهای خشک شدن چندین باره ی آن بر زیست بوم و اقلیم چه خواهد بود؟

 

https://www.facebook.com/yahuwahz?fref=pb&hc_location=friends_tab

پیک نت  12  مــــــــــرداد

 
 

اشتراک گذاری: