ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

31 اردیبهشت  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

اعتماد فرو ریخته مردم

به هر ارگانی که حکومتی است! 
 
 
 
 

سلام- اینهائی که می نویسم ارتباطی به تهران ندارد. در مسیر برگشت از باشگاه بودیم که یک ماشین گشت پلیس با سرعت می خواست از میان ماشین ها رد شود. با آنکه آژیر می کشید هیچ ماشینی راه نمی داد. بالاخره شوهرم به خواهش من کنار کشید تا گشت پلیس رد شود. ماشین  های دیگر بوق اعتراض زدند. بعد که پشت چراغ قرمز منتظر چراغ سبز بودیم از دو طرف، راننده و سرنشینان دو اتومبیلی که . طرف اتومبیل ما منتظر چراغ سبز بودند، شیشه ها را پائین کشیده و شروع کردند به اعتراض که چرا به گشت پلیس راه دادی؟

شوهرم در پاسخ گفت: شاید جایی دعوائی یا چیزی شده. راننده اتومبیل دست راستی گفت: برو بابا خدا پدرتو بیامرزه. کی  دیده ای این ها برای امنیت مردم آژیر بکشند؟ یا گزارش یک پارتی را داده اند و یا دختر های مردم را می خواهند بگیرند و ببرند. اینها وسط جنگ و دعوا و قتل جان خودشان را به خطر نمی اندازند.

 خلاصه ما که راه دادیم، اما ماشینهای دیگه واقعا به اون گشت راه ندادند و عمدا در ترافیک نگهش داشتند.

پیک نت 31 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: