ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 فروردین ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

همه پرسی قانون اساسی در ترکیه

رویاهای نظامی و استبدادی

رئیس جمهور ترکیه کنترل میشود؟

 
 
 
 

 

نتیجه همه پرسی قانون اساسی ترکیه که امروز برگزار می شود، می تواند سرنوشت رئیس جمهور این کشور و رویدادهای آینده ترکیه را تا حدودی مشخص کند. اگر رای منفی بیش از رای مثبت باشد، باید دید اردوغان رئیس جمهور ترکیه این شکست را می پذیرد و عقب نشینی از تغییر قانون اساسی و حتی قدرت را می پذیرد یا نه و اگر رای مثبت باشد، از فردای این پیروزی چگونه با تمام نهادهای قانونی و دمکراتیک این کشور رفتار خواهد کرد.

نتیجه این همه پرسی روی رابطه ترکیه با همسایگان ترکیه نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت. از آنجا که مشی و خوی جاه طلبانه اردوغان آلوده به ماجراجوئی نظامی و کشورگشائی و احیای امپراطوری عثمانی است،  اگر نتیجه همه پرسی در تائید تغییر قانون اساسی به سود نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی باشد، باید منتظر حرکت های نظامی ترکیه بود. شاید با همین پیش بینی است که در روزهای اخیر در استان "وان" در شرق ترکیه که حدود 350 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد نیروهای نظامی موسوم به "عقاب های مرز" ترکیه تقویت شده اند. این تقویت نظامی به بهانۀ احتمال ورود سیل مهاجر از مرز ایران و همچنین مبارزه با قاچاق درحال انجام است. تلویزیون های ترکیه نیز خبر اخیر را پوشش داده اند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 27 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: