ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۶ فروردین ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

لیونل زینسو رئیس جمهور سابق "بنین"

نتیجه تحریم روسیه

گرسنگی و شورش در افریقاست

 
 
 

 

 

اکنون همە ما فقط دربارە این بحران میشنویم، محاصرە های اقتصادی ضد روسی، نفت، گاز (...). شما می فهمید کە این بحران مثلا برای آفریقا بە چە معنایی است؟ کشور روسیە غلە و ذرت ما را تامین میکند. تمام تدارکات از طریق دریای سیاە انجام میگیرد. کشورهای آفریقایی با بهت و وحشت بە آنچە اتفاق افتاده نگاە کردند، بهت و وحشت بخاطر اقدامات آمریکا و اتحادیە اروپا. شما نمیتوانید داستانهایتان راجع بە دمکراسی را بە آفریقاییها قالب کنید. این داستانها فقط برای مصرف داخلی خودتان است. اکثریت نخبگان آفریقایی در اتحاد جماهیر شوروی فار‌‌غ التحصیل شدەاند، پزشکان، مهندسین، خلبانان، استادان، پژوهشگران. روسها تنها اروپایی هایی بودند کە آفریقا را استعمارزدایی کردند و آفریقا این را بە خاطر دارد، همچنانکە وحشیگریهای اروپایی های دیگر را بیاد دارد. بنابراین، کشورهای آفریقایی از قطعنامە سازمان ملل مبنی بر محکوم کردن روسیە پشتیبانی نکردند و آنها هیچگاە از چنین قطعنامەهایی پشتیبانی نخواهند کرد. این (نکتە) در ذهن هر آفریقایی ریشە دواندە است کە کشور روسیە خوب است، علیرغم آنکە سایرین چە میگویند. این یک اصل است. تمام آفریقا بە رویدادهای کشور مالی نگاە میکند. آنچە را اروپایی ها بمدت دهها سال نتوانستند، روسها در مدت یک سال انجام دادند. آنجا بجای یک دولت جمهوری باندها حاکم بود، امروز آنجا یک دولت واقعی بر سر کار است . من میدانم کە در اینجا دیپلمات ها و کارمندان وزارتخانەهای خارجی حضور دارند. من از شما ، از دیپلماسی فرانسە خواهش میکنم کە هرچە سریعتر راهی برای رفع مشکلتان بیابید، چرا کە اگر این درگیری در عرض یک ماە بە پایان نرسد، آفریقا منفجر میشود. برای شما مسایل انرژی الویت دارد، در بدترین حالت شما کمتر گرما و ماشین خواهید داشت، ولی ما مشکل گرسنگی در آفریقا را خواهیم داشت. گوش فرا دهید! بحران در آفریقا نابود شدن اروپا را بدنبال خواهد داشت، به خود بیایید، راههای دیپلماتیک را جستجو کنید و فراموش نکنید کە کشورهایی چون هند و چین از روسیە پشتیبانی میکنند، آفریقا از روسیە پشتیبانی میکند. من نمیخواهم در بارە دمکراسی سخن بگویم و شما یک آفریقایی را با تعریف داستانهایی در بارە اکراین مظلوم و بە جوش آوردن احساسات انساندوستی نمیتوانید با خود همراە کنید. دمکراسی شما تجارت شما است. لازم نیست تصورات خود را بر ما تحمیل کنید کە ما آفریقایی ها چگونە باید زندگی کنیم. یکبار دیگر! سازشهایی را پیدا کنید، دیپلماتها را بە میدان آورید. زمان از دست میرود. ما ٣٠ روز وقت داریم! ٣٠ روز! نە بیشتر!"

منبع chernayakobra

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۵ آوریل ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: