منتخب اخبار  

        www.pyknet.net

   پیک نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۷ مرداد ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
   
 

 

منتخب اخبار شهرستان ها و استان ها

 

خیابانهای مشهد پس از پایان باد و توفان و باران روز گذاشته! (دوشنبه)

 

تجمع بازنشستگان در شوش و اهواز

https://aftabnews.ir/fa/news/854976

خروج قطار مسافربری تهران - ارومیه از ریل در میانه

https://www.tabnak.ir/fa/news/1186748

پلمب مرکز نگهداری کودکان معلول نیلوفر آبی بوشهر

https://www.asriran.com/fa/news/901700

مهاجرت ۸۰۰ هزار نفر به مازندران در دو سال

https://www.asriran.com/fa/news/901697

انفجار ساختمان تجاری در بابل

https://www.tabnak.ir/fa/news/1186733

ویراژ در خط مرگ / ویدیو

https://www.irna.ir/news/85191022/

عضویت 8300 کارگر در انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1383628-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

 

اعتراض کارگران نساجی بروجرد به بیکاری برخی همکاران خود

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1384216-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF

 

انتقاد کارگران روزمزدی پتروشیمی جم به عدم تبدیل وضعت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1384118-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA

 

افزایش نارضایتی حمل و نقل ریلی/ با کسری شدید در ناوگان مواجهیم

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1384504-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%DB%8C%D9%85


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۸ آگوست ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: