ايران و جهان  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

نامه کاوه اعتماد زاده

وظیفه و نقش چپ

در شرایط کنونی ایران 
 
 

 

 

این نامه بعنوان مقدمه ای بر ورود به نقش چپ در جامعه امروز ایران، از سوی کاوه اعتماد زاده فرزند زنده یاد "به آذین" منتشر شده است:

شرایط کنونی ایران خطرناک و پیچیده است و جامعه ایران باید از این شرایط به سلامت گذر کند و آینده سرفراز خود را بسازد .

حضور چپ ایران در جامعه دچار ضعف چشمگیری است و  باید حضور خود را در این روند بازیابی نموده و نقش فعال خود را ایفا نماید .  مهم ترین ویژگی چپ ، شعار و هدف  آن برای حصول "عدالت اجتماعی" است که طبعا موضوع آن عمدتا زندگی زحمتکشان و فرودستان است .  

چپ ایران گذشته دردناکی داشته و به حق ، انتظار دادخواهی دارد .

چپ ایران شرکت در روند مشارکت اجتماعی به منظور گذر از شرایط خطرناک موجود کشور را  نباید مشروط به حصول دادیابی آنچه در گذشته بر او رفته است بنماید. آن موضوع ، روندی جداگانه می طلبد و زمان بر است و بسیار حاشیه دار .

بنظر من، محور هایی که چپ واقع گرا بر اساس اتکا به آن می تواند، همراه با سایر نیروهای اجتماعی ،در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی ایفای نقش کند چنین است:

۱- اصل خدشه ناپذیری استقلال و تمامیت ارضی و هویتی ایران.

۲- اصل رد کردن شعار توهمی ، خطرناک و ایران برباد ده "براندازی" یا حتی "گذار از رژیم" که نوع شرمگینانه آن است. زیرا با انجام آن، با توجه به فقدان اپوزیسیون صالح و قدرتمند و با توجه به آمادگی و کمین امپریالیسم و دیگر نیروهای ضد موجودیت ایران برای دخالت و تجاوز و نیز باتوجه به وجود نارضایتی های مختلف اجتماعی و قومی و غیره که امری واقعی و غیرقابل انکار است، سرنوشتی جز غیرقابل کنترل بودن جنگ داخلی و قحطی و کشتار و برادرکشی و فروپاشی نصیب مردم ایران نخواهد شد .

 (و بجای آن : اقدام به شرکت علنی در فعالیت های سیاسی و مردمی و صنفی و مدنی با هدف حصول گام به گام به شعار همیشگی خود یعنی "عدالت اجتماعی" و حصول منافع زحمتکشان)

۳- اصل التزام به ضدیت و مقابله با امپریالیسم با توجه به شناخت علمی و عملی که مردم جهان از ماهیت سلطه گرانه و تجاوزکارانه آن دارند و در دهه ها و بلکه بیش از یک سده به اثبات رسیده است .

البته این ، نافی داشتن روابط هوشمندانه کشور ایران، براساس شرط تساوی حقوق و حفظ استقلال و رعایت منافع ایران با کشور های دارای حکومت های امپریالیستی نیست .

نتیجه :

- چپ باید در راستای هدف خود یعنی " عدالت اجتماعی" با فرهنگ و ادبیات خود حضور علنی ، فعال و گسترده در جامعه داشته باشد وگرنه از گردونه خارج خواهد شد .

- چپ باید با نیروهای مردمی و مترقی، چه مسلمان و چه غیر آن که معتقد به محورهای سه گانه گفته شده در بالا باشند، همیاری و همکاری داشته باشد .

- چپ باید از یک سو پیگیر و نقاد و منتقد جدی حکومت در زمینه کاستی های متعدد در زندگی مردم، فساد، ناکارآیی و اتخاذ سیاست های نادرست و به ضرر مردم و زحمتکشان باشد و از سوی دیگر اگر اقدامات و جهت گیری های درستی توسط آن صورت گیرد، از تایید آن فروگذار نکند و در جهت تعمیق و تثبیت آن روشنگری کرده و نیرو بگذارد و اجرای پتانسیل های مثبت و مترقی قانون اساسی را نیز مورد تاکید و تشویق و پیگیری قرار دهد.

بادرود ، کاوه اعتمادزاده    

۸/۲/۱۴۰۳


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۸ آوریل  ۲۰۲۴

 
 

اشتراک گذاری: