نخستين اظهارات وزير خارجه جديد امريكا
مشكل امريكا با ايران
فراتراز مسائل اتمی است

پيک هفته

   

دربرلين پوشيدند در برزيل در آوردند
نمايش پر بيننده
مد اسلامی در برلين


فداييان اسلام
ماجراجويانی كه با كشتن رزم آرا
سلطنت را تا انقلاب 57 نجات دادند

اين هفته، هفته "نواب صفوی” بود! سيدماجراجوئی كه انديشه‌های طالبانی داشت و سازمان‌های جاسوسی امريكا و انگليس به آسانی توانستند او و همراهانش را در دهه پرتلاطم سياسی 30 ايران به آلت دست خود تبديل كنند. دراين ميان، دربار شاهنشاهی نيز بهترين بهره را از كم انديشی و ششلول بندی او برد. چند تصفيه مهم حكومتی در زمان شاه، به كمك سازمانی كه او بنام "فدائيان اسلام" بنيان نهاده بود انجام شد و رقبای شاه از ميدان بدر شدند و چند چهره سياسی نيز پس از مصالحه انگليس و امريكا بر سر تقسيم منافع در ايران بدست آنها قربانی شدند تا آشتی كنان باور شود! هژير، رزم آراء و...


چرخ، كباده، ميل، تخته شنا
زورخانه زنانه
درتهران
 راه خواهد افتاد؟


اگرديرجنبيده بودند
 ميرزا برج نشين می‌شد
برای ميرزا كوچك جنگلی
يك خانه نو می‌سازند
!
از خانه سردار نهضت جنگل چهار ستون
و دو ديوار مانده بود كه آن نيز تخريب شد


امان از انشعاب و جدائی
كوبا، بله
نيكسون، نه
پل سيمون" و "آرت گارفانكل"


   اول آذر 1383

       شماره 28 

   
پيک هفته

 منوچهرشيبانی
وليعهد ناكام
نيما يوشيج


هنر زيستن
اكبر بشردوست
سايه‌ای بلند
برفراز قله‌های ايران


سيمين دانشور
بانوی داستان ايران
در1183 صفحه


شعر و داستان


 دوست قديمی ‌پدرم
منصوره‌ عصری


30 ساله هائی
كه از ترس
نفرت دارند


"حسن" 23 سال
 می‌شود كه
 ديگر نيست!
جواد طواف