تائيد آشكار جدال ميان روحانيون و نظامی ها
مشاوراحمدی نژاد:
نظامی ها قرارنيست روحانيون را كنار بگذرند!

پيک هفته

   

پس از 28 مرداد
تاج الملوك
صيغه يك
 حجت‌الاسلام شد

حجت الاسلام شمس قنات آبادی، آخوندی سياس، قوی هيكل و مكار بود كه سالها يار و ياور آيت‌الله كاشانی بود و با فدائيان اسلام ارتباط داشت. نماينده

مجلس بود و با دكتر بقائی نيز ارتباط داشت. پس از كودتا تاج الملوك او را پسنديد و صيغه‌اش شد. روحانيت قم با او مسئله ای نداشت، اما آيت الله برقعی را كه در كنگره صلح جهانی شركت كرده و جنايات هيتلر را محكوم كرده بود تكفير و از قم بيرون كرد!

نواب صفوی پيش از طلبگی در نجف و ورود به كارهای تروريستی، در مدرسه صنعتی آلمان‌ها در تهران درس خوانده بود و در آباد نيز كارمند شركت نفت شده بود.

آيت الله حايری يزدی

آيت الله بروجردي

شمس قنات آبادی

 پس از ترور عبدالحسين هژير به دست فدائيان اسلام، در سال 1327 رئيس” مجمع مسلمانان مجاهد“ شد. در انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی كانديدای شهر شاهرود گرديد و اولين نفری بود كه به مجلس راه يافت. در تاريخ 31 مرداد 1332 يعنی سه روز پس از كودتای 28 مرداد به اتفاق بقائی و حائري‏زاده با سپهبد زاهدی ملاقات كرد و تا مدتی در جلسات مشاوره با نخست ‏وزير كودتا شركت داشت.
بعد از كودتا قائم ‏مقام نايب ‏التوليه خراسان شد و پس از مدتی وارد كارهای تجاری شد. تا سال 1367 زنده بود اما كسی در جمهوری اسلامی صدايش در نيآمد كه اين روحانی انگليسی چه می كرد و چه رابطه هائی داشت.


نمايش ماهواره ای فيلم"غرور و تعصب"
ما به عشق و دوست داشتن نيازمنديم
افسانه نگاهی


ارديبهشت 1338
خاموشی افراشته
شعر او طنز نبود، درد و غم مردم بود


طغيان زنانه در قلب تهران

بهمن هدايتی چند تا عكس از خانمی در تهران گرفته كه سر به شورش برداشته. يعنی يكباره لچك و حجاب را در اوج بگير بگير بد حجابی از سرش برداشته و درخيابان راه افتاده است. سوار اتوبوس و مترو هم شده: مرگ يكبار، شيون هم يكبار!
راستی اگر همه زن هائی كه دراين گرمای هوا از حجاب به عذاب آمده اند روسری ها را بردارند و بزنند به سيم آخر چه می شود؟ به پير و پيغمر قسم، اين شكل و شمايل ساده اما بی حجاب، بسيار نجيبانه تر و با حجاب تر از تصاويری است كه از نيمه حجابی ها، با موهای رنگی و چند رنگی در تهران گرفته می شود. اگر دست از سر مردم بردارند، ماجرا به همين حدود خاتمه می يابد. بندرت و بسيار بندرت در خيابان های كشورهای اروپائی زنانی با آن آرايشی يافت می شوند كه درتهران يافت می شوند. فشار روی جامعه و تحميل چادر و روسری كار را خراب تر از آن كرده كه فكرش را می كردند و تازه مجلس رفته است دنبال لباس فرم اسلامی.


ایران اتمی در یک نگاه - گداها را می گیرند!

27 ارديبهشت 1385

 شماره 67
   
پيک هفته

روزنامه نگاری درايران
فيروز گوران
بر ما تلخ گذشت
اما حرفه شيرينی است


تهمينه ميلانی
باندهای دخترانه
فيلمنامه ای كه شايد
پائيز امسال فيلم شود


جزئيات قتل فرخی يزدی در زندان
درايران
استبداد هميشه 
دهان آزادی را دوخته


 مصباح يزدی- مكارم شيرازی
دو سلطان
با عمامه ای به سفيدی شكر


حسين منزوی
دو سال شد
كه ديگر نيست

از زمزمه دلتنگيم، از همهمه بيزاريم
نه طاقت خاموشی، نه تاب سخن داريم
آوار پريشانيست، رو سوی چه بگريزيم
هنگامه‌ی حيرانيست، خود را به كه بسپاريم
دوران شكوه باغ، از خاطرمان رفته ست
امروز كه صف در صف، خشكيده و بی باريم
تشويش هزار آيا، وسواس هزار اما
گيجيم و نمی دانيم، ور نه همه بيماريم
ما خويش ندانستيم بيداری مان از خواب
گفتند كه بيداريد، گفتيم كه بيداريم
دردا كه هدر داديم، آن ذات گرامی را
تيغيم و نمی بريم، ابريم و نمی باريم
من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته
اميد رهايی نيست وقتی همه ديواريم
... ادامه


علی اشرف درويشيان
نسل جوان كشور را
با ادبيات بيگانه كرده اند


قباد آذرآئين
ترس درادبيات ايران
نسل جديدی
برای داستان نويسی


نامه دو شيخ از دو سر يك خط
جنتی مبهوت احمدی
 كروبی مبهوت جنتی

ارگ عليشاه تبريز
هم سرنوشت
 ارگ بم خواهد شد؟

ارگ علی شاه در تبريز رو به ويرانی است. حتی فكری برای مسجد آنجا هم نمی كنند. ستيز عجيبی با تاريخ و بناهای تاريخی ايران آغاز شده، بويژه در آذربايجان و كرمانشاه و كردستان. ارگ عليشاه تبريز منحصر به فردترين و رفيع ترين بنای خشتی است كه در سال 724 هجری شمسی ساخت آن پايان يافته و در زلزله های متعدد منطقه پا برجا مانده است. باز سازی ارگ بم كه به فراموشخانه سپرده شد، تا اين ارگ ويران نشده چاره ای برايش بايد انديشيد.