رئیس دفتر روحانی در پایان جلسه هیات دولت:

واگذاری بنگاههای اقتصادی

برای سپاه و ارتش الزامی است

 

تابش، عضو کمیسیون برنامه مجلس:

تامین منابع ماموریت ها

موجب کارهای اقتصادی سپاه شد

(پیک هفته ۱۰۹) 8 بهمن  1396 برابر با 28 ژانویه 2018 

 pyknet100@gmail.com


شمار خوانندگان چهار گزارش در شماره روز گذشته پیک نت (شنبه) تقریبا یکسان بوده است. "موی دماغ مردم - موی دماغ آقایان و فرماندهان"، "تهران یخ می زند- فکری برای کارتن خواب ها بکنید" و "75 در صد مردم با شورش دیماه همدلی داشتند" و "جنگ در عفرین به گفتگو با بشار اسد ختم خواهد شد". این چهار گزارش روی فیسبوک و کانال تلگرام پیک نت هر کدام 11 هزار خواننده داشته اند و در 12 تا 7 فیسبوک خوانندگان به اشتراک گذاشته شدند.


 6 - 7  بهمن

خبرهای
 سیاسی – اجتماعی


 6 - 7  بهمن

منتخب رویدادهای منطقه و جهان


 6 - 7  بهمن

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


 6 - 7  بهمن

منتخب اخبار
شهرستان ها


 6 - 7  بهمن

منتخب اخبار ورزشی


 6 - 7  بهمن

منتخب اخبار اقتصادی


پایان فعالیت اقتصادی سپاه

شامل 3 نهاد دیگر هم شد

بدنبال مصاحبه وزیــر دفــاع با روزنامه ایران و فاش شدن مأموریــت ســتاد کل نیروهای مســلح بــرای پیگیری خروج ارتش و سپاه از فعالیت های اقتصادی، رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری اعــلام کــرد کــه ایــن اقدام تنهــا شــامل نیروهای مســلح نمیشــود و همــه بخش هــای دولتــی باید بنگاهها و شرکت ها را واگذار کنند.

این خبر را نیز روزنامه رسمی دولت "ایــران" اعلام کرد و از قول محمود واعظی رئیس دفتر روحانی اضافه کرد: روی خروج نیروهای مســلح از فعالیت های اقتصادی رئیــس جمهــوری مصمــم اســت و ایشان درجلسه هیات دولت مطرح کردند که همین دســتور را بــه بنیــاد شــهید، ســازمان تأمیــن اجتماعی و بانکها هم داده شده است.  (سپاه چند بانک دارد که ظاهرا اشاره به باز پس گرفتن این بانکها از ارتش و سپاه است) بخش خصوصی واقعی باید سازماندهی شود و مورد حمایت قرار بگیرد. همه بخش های دولــت کــه بــه هــر دلیلــی در دولــت گذشته بابت طلب کارخانه یا شــرکتی به آنها واگذار شــده، باید آنها را بازگردانند.( بخش هائی از مصاحبه واعظی را بصورت مستقل در همین شماره پیک نت می خوانید)


مرور مطبوعات 7 بهمن

کیهان از معدوم کردن روشنفکران

رسیده به معدوم کردن مرغ تخم کن


همایش خشونت و سلامت جامعه ایران

برای چند در صد زنان

در خیابان بوق و چراغ می زنند؟


وزیر ارتباطات:

بستن سایت ها

یعنی بیکاری بیشتر در کشور


منتخب اخبار روزهای گذشته


این خشونت را حکومت به جامعه تزریق کرد

کارنامه خشونت نهادینه شده

از زبان رئیس پزشکی قانونی


نقل از گزارش وزارت کشور

75 در صد مردم

با شورش دیماه همدلی داشتند


موی دماغ مردم
موی دماغ آقایان و فرماندهان


جنگ در "عفرین" به گفتگو

با بشار اسد ختم خواهد شد؟


تهران یخ می زند

فکری برای کارتن خواب ها بکنید!


سرمقاله راه توده 633

درس های تاریخی شورش

سراسری دیماه مردم ایران


مقاله سعید حجاریان

بنیاد اعتراضات مردم همچنان در جامعه زنده است


فرماندهان سپاه و انتظامی
به واحدهایشان باز می گردند


حساب بانکی

A.Khodai

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 


کانال تلگرام

اعضای تلگرام پیک نت

 از 14 هزار گذشت


صفحه فیسبوک

روزنت پیک نت


سایت بین المللی

آمار سایت های خبری فارسی

پیک نت:

Monthly Visitors: 504,930


صفحات اول

روزنامه های امروز ایران