امام زمان
قراراست بر بال
كلاهك اتمی ظهوركند
!

حجتيه و امام زمانی‌ها، در هيچ سالی از 27 سالی كه از انقلاب 57 می‌گذرد، اينگونه‌بی‌پروا و قدرتمند دست‌های خود را از آستين در نيآورده بودند، كه امسال بمناسبت نيمه شعبان در آوردند. از پس چند سال كوبيدن بر طبل خرافات و به حركت در آوردن سياهی لشكری كه اكنون ديگر نه موريانه انقلاب 57 كه موريانه بقای ايران شده، امسال چنان نمايش قدرتی به بهانه استقبال از امام زمان در ايران به راه افتاد كه در تاريخ ايران ... ادامه 


مردم به امام زمان
اگر عمامه داشته باشد
رای ميدهند؟
افسانه نگاهی


جمالزاده
با اين سيد سالها
ج.ا سر آشتی نداشت
همت علی دهباشی برای انتشار يادنامه جمالزاده


رقيب رهبر
را می‌خواهند از چاه‌های
دوقلوی جمكران در آورند


مسابقه ادبيات نمايشی
نسل سومی‌ها
برنده شدند
نسل دومی‌ها
جايزه دادند
نوشين، خيرخواه و جعفری ديگر نيستند
 و صفی در آسايشگاه كهريزك است


در لذت از این هدیه شما را هم شریک کردیم

اين بخشي از شعر بلند و زيباي تولدي ديگر فروغ است. خطاطي در تهران آن را به يادگار براي ما نوشته و فرستاده و ما هم به سينه پيک هفته سپرديم تا ديگران هم از آن لذت ببرند. هم از خط و هم از شعر.


هرچه پول بيشتر بدی
به دانشگاه تهران
نزديك تر ميشی!

31 شهريور1384

شماره 43                
پيک هفته

 

شهريار
ملك الشعرای
انقلاب 57 ايران
آسمان چون جمع مشتاقان پريشان می‌كند
درشگفتم من، نمی پاشد زهم دنيا چرا؟


فريدون مشيری
آسمانی تر از خورشيد
بزودی منتشر می‌شود


زيباترين هنرپيشه تئاتر دهه 50 ايران
هما روستا نيز
به تئاتر باز می‌گردد


دختران
با صدای "زويا ثابت"
هم گويد و هم خواند


ظهورغافلگير كننده
223 فيلمساز
زن ايران
درجشنواره فيلم كوتاه


شعر و داستان


آينه
محمود دولت آبادی
تقديم به نوذر آزادی


كشف يك خبرنگار!
پسرهای زيرابرو برداشته
زن چادری می‌خواهند