سخنرانی رامسفلد وزير دفاع امريكا، در آستانه پايان مهلت اتمی ايران
ميان افغانستان و عراق
امريكا توان گشودن جبهه سوم جنگ را دارد

پيک هفته

   

شاه خطاب به علم
من
نياز به مشورت ندارم
می دانم مردم چه می خواهند!
هركس با من در بيفتد، ور می افتد

كودتای شاه عليه صدام حسين و ژنرال حسن البكر لو رفت و دهها نظامی ارتش عراق دستگير و اعدام شدند. وقتی سپهبد بختيار قسی القلب ترين نظامی كودتای 28 مرداد در عراق ترور شد مردم درايران شادی كردند.

سالهای نخست حکومت بعث عراق. ریاست جمهور حسن البکر و معاون او صدام حسین. خروشجف و کندی در اوج تهدید کوبا از سوی امریکا و دفاع شوروی از کوبا تا مرز دفاع اتمی از آن. سیب قدرت تا رسیدن به زمین بسیار می چرخد. شاه در اوهام خود، این چرخش را فراموش کرده بود.

شاه حسابی سرحال است. گفت" من بر اثر تجربه دريافته ام كه هر كسی با من در بيفتد پايان غم انگيزی پيدا می كند. ناصر كه ديگر وجود ندارد. جان و رابرت كندی هر دو كشته شدند، برادرشان ادوارد هم كه آبرويش رفته، خروشجف از كار بركنار شد. ..

حسين نصر تيمور بختيار سناتور مسعودی

مطابق وعده ای كه داده بوديم، بخش های ديگر از 5 جلد خاطرات اسدالله علم نخست وزير دوران 15 خرداد و سپس وزير دربار شاه را انتخاب كرده ايم. علم تقريبا توليت آستانقدس رضوی را هم برعهده داشت.
دراين بخش از خاطرات با دخالت ها و توطئه های شاه و ساواك در عراق و دست داشتن در كودتاهائی كه دراين كشور صورت گرفت آشنا می شويد. همچنين با ترور تيمور بختيار بنيانگذار ساواك شاهنشاهی كه براثر اختلاف با شاه به بغداد تبعيد شد و شاه معتقد بود بلوای 15 خرداد از جمله طرح های سازماندهی شده بختيار درايران بود.
دراين بخش كوشيده ايم نوع نگاه شاه به مطبوعات را نيز منعكس كنيم، كه در واقع نگاه نيست، بلكه مقابله و سركوب مطبوعات تا حد تحمل نكردن يك جمله از چند راننده تاكسی كه از وضع معاش خودشان ناراضی بودند و روزنامه اطلاعات آن را منعكس كرده بود. چنان كه سناتور مسعودی صاحب موسسه انتشاراتی اطلاعات مغضوب شد. و يا دستور توقيف روزنامه فكاهی و يا طنز "توفيق" و فرمان دستگيری و تعقيب خبرنگاران... ادامه


پس از بازگشت از ژاپن
خاتمی شرايط سفر به امريكا را اعلام كرد
شركت درانتخابات خبرگان موكول به شرايطی است كه فراهم می شود


سالگرد اخوان ثالث
زبانی حماسی
در قالب های شكسته زمانه

 

نگذاريم سالروز ها
در گذر ايام رنگ ببازند
و.پويا


ايران اتمی در يك نگاه!


 

 8 شهريور 1385

 شماره 75
   
پيک هفته

يادبود شايسته ای كه در دانشگاه تورنتو
برای زنده ياد "به آذين" برپا شد
گفته های به آذين
در 90 سالگی
من اينگونه خواستم كه زيستم
درود و سپاسم بر زندگان

شنبه 12 آگوست در سالن شماره يك دانشگاه تورنتو، مراسم بزرگذاشت زنده ياد "به آذين" به همت كميته ای كه با اين هدف تشكيل شده بود برگزار شد. به آذين دهم خرداد 1385 در تهران چشم بر جهان فروبست.
به آذين جوان در عكسی سياه و سفيد با نگاهی نافذ به جمعيت حاضر چشم دوخته بود و اطرافش با شمع و سبدهای گل تزئين شده بود.
در شروع مراسم سخنان به آذين در شب پايانی "ده شب شعر انستيتو گوته" در پاييز 1356 پخش شد:
"ما آزادی را حق همه می دانيم، و برای همه می خواهيم. همه، بدون كمترين استثنا." او گفت، خواست ما بازگشت به آزادی است.
با يك دقيقه سكوت به ياد به آذين مراسم آغاز شد و سپس شعر"باور" با صدای زنده ياد سياوش كسرائی پخش شد ... ادامه


"تاريخ سينمای ايران" تحقيق مسعود مهرابی – 4
سينمای"آبگوشتی"
با رقص شكم مهوش
فرزند سينمائی كودتا بود
"مشهدی عباد" پرفروش ترين فيلم دوران


علی اشرف درويشيان هم
 به 65 سالگی رسيد


جمال مير صادقی
با سانسور روزنامه ها
وظيفه تاريخی رُمان
چندان برابرشده


فيلم ديدار چاوز و كاسترو در بيمارستان آنكه می رود
 و آنها كه می آيند

اين فيلمی است تاريخی. ديدار چاوز از كاسترو در بيمارستان. البته از لحظه ورود چاوز به هاوانا و سپس حضورش در كنار تخت بيمارستان و كاسترو. نسلی می رود و نسلی می آيد. آنكه می آيد هنوز جاده نا هموار را بايد بپيمايد و آنكه می رود راهی را كه هموار كرده به آيندگان می سپارد. اينچنين است كه آلنده در شيلی درخاك و خون می غلطد و چاوز در ونزوئلا سر بر می آورد. آن كه می رود بسيار ديده و آن كه می آيد هنوز نا ديده ها در پيش دارد. آينده، چون شريان رودها، از ميان ريگ ها و الماس ها می گذرد.


شمشير قلم شريعتمداری
در ركاب فرقه مصباحيه