پيك هفته

   
 

فاطمه خانم "آليا" در جستجوی امام زمان

 

 

ايشان فاطمه خانم آلياست. او را نماينده كرده اند و به همت بيت رهبری و آبادگران موتلفه ای برده اند به مجلس هفتم. از طرفداران صيغه و مدافعان مردان چند زنه و دوستداران "هوو"ست! از آخرين و بديع ترين سخنان او در مجلس هفتم، يكی هم اينست كه امام زمان به اين مجلس سر می زند. يعنی امام زمان فقط به خواب آيت الله مشگينی نمی آيد، بلكه سری هم به ايشان می زند، البته در مجلس!
اين عكس را از او مخابره كرده اند: دوربين به چشم و تسبيح بدست، ذكر می گويد و عقب يك كسی می گردد. شايد امام زمان! فعلا اين امام در بورس عوامفريبی و توجيه انتخابات فرمايشی مجلس هفتم است.
می خواستيم خبر هفته را در اين شماره پيك اعلام كنيم، كه تا قبل از رسيدن اين عكس، سفر رهبر به همدان و حواله مشت محكم مردم به دهان خارجی در صدر اخبار نمونه بود. همان سفر و سخنرانی كه ايشان با فراموش كردن تحريم 70 درصدی انتخابات فرمايشی برای مجلس هفتم- حتی در همان شهر همدان-  امضای مردم را پی چك بی محل مشروعيت حاكميت جعل كرده و برای خارجی ها و بويژه مخالفان توليد بمب هسته ای و افتادن آن بدست امثال ملاحسنی و مشگينی حواله كرده بود. روحانيونی كه ممكن است خواب نما شده و بنام امام زمان هوس جنگ هسته ای در منطقه كنند!
بهرحال اين عكس آمد و چنان آمد كه 90 هم پيش اوست! وقتی مغزها می گريزند و يا به حاشيه رانده می شوند و يا اسير و اعدام می شوند، صد البته كه ميدان بايد سپرده شود به امثال اين خانم. بالاخره حساب دو دوتا هميشه چهارتاست!


 

سالهای آغازين دهه 40. برنامه پرشنونده كودك، كه رهبری يك نسل را عهده دار شد.  از ابتكارات زنده ياد "داوود پيرنيا" كه فرزند خردسالش "بيژن" گوينده آن بود. آنكه در عكس و در جمع خردسالان مجری و خواننده برنامه كودكان ايستاده "منوچهر معين افشار" سردبير برنامه كودكان است(1337- 1346) و خردسالانی كه كنار او ايستاده اند، بعدها هركدام سرنوشتی جداجدا يافتند: عهديه، سيما بينا، بلا، آليس، بيژن پيرنيا و... روشنك. گوينده فراموش نشدنی برنامه گل ها، كه با برنامه كودك نيز همكاری داشت.

چهار دهه
پشت سر مانده


داريوش رفيعی

رختخوابی كه مستانه در ظهيرالدوله پهن استاز وبلاگ از ميان ريگ ها و الماسها
اگر از خاطرات بگويی

                                                                           بياد هجده تير

چون آيينه روبروی تو نشسته است !
*
اگر  به رويش  باشي
اگر برايش شعر بخواني
اگر از خاطرات آن هجده تير بگويی !
اگر چشمان سياهت به ناگهان
از  اشك براق تر شوند !

 

صبح به باد كه گيسوی علفزار را نوازش ميكرد
بسيار حسد ورزيدم
غروب باران اما می گريست
بر شانه ء علفزار درو شده
*
حالا ديگر شب فرا ميرسد
وقت دل سپردن به  خيال است
تصميم دارم حسادت كنم به آنكه


وبلاگ شادی شاعرانه
بر خوابگاه ما همان رفت
كه بر خيمه امام حسين رفت


انسان از نوع ايرانی پناهنده
                                                   س. اميد


پناهنده افغان، قومی سرگشته

                                               مهدی مهدوی


اعتراض جمعی به پيش نويس قانون جرايم اينترنتی

برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را می توانيد
 با كليك بر روی نشان ان در زير تهيه كنيد

 

 18 تير1383

 شماره 4                    
پيك هفته

مارلن براندو
پدرخوانده ای
كه سوار اتوبوس هوس شد
و آخرين تانگو را رقصيد


آن ظهر تابستان 46
حميرا و هايده اينگونه به ميدان آمدند


تانگو
زيبايی و خشونتصدای مهدی فتحی

برادر بيقراره

شعر از اصلان اصلانيان - آهنگ ازمحمدرضا لطفی - آواز محمدرضا شجريان


  فيلم گفتگو با

 محمدرضا شجريان

تلويزيون ايرانيان برلين


 

در انتظار " زد" سينمای ايران


از وبلاگ "شب نوا"
دفتر كهنه را، از نو گشوده اند
دهانت را می بويند
پهلويت را می شكافند


موسيقی و ترانه

  اكبر شكارچی - دايه دايه - ايران - لری

 جو دسن - اگر نبودی - فرانسه

 ياله بينا بااله - عربی و اسپانیايی