اعلام جنگ احمدی نژاد به اسرائيل و امريكا!
به سفير يكی از كشورهای اروپائی گفتم: چرا زيپ دهنتان را كشيده ايد؟
مصاحبه ديپلماتيك و دقيق بشاراسد با مجله "دی تسايت" آلمان

پيک هفته

   

محمد تقی بهار

                        كاخ گلستان

ميرزاده عشقی    

ای كشته! كه را كشتی؟ تا كشته شوی باز!
كودتای نظامی‌ها
 و سقوط قاجاريه
بخش ديگری از خاطرات تاج الملوك
كاخ‌ها يكی پس از ديگر مهروموم و تحويل رضا شد

زن‌های نگون بخت و صيغه‌ای آخرين شاه و وليعهد قاجاريه، دركاخ گلستان، حتی نمی‌دانستند چگونه به روستا و شهری كه از آنجا آورده شده بودند باز گردند. جوان ترين آنها فقط 14 سال داشت. اكثر آنها را از رشت، اصفهان  اطراف تهران آورده بودند.
ملك الشعرابهار با رضاشاه مخالف بود و ميرزاده عشقی را هم با خودش همراه كرده بود. تيمورتاش رضا را شاه كرد و بعد خودش بدست رضا شاه كشته شد.


چاه زير پای ميراث فرهنگی می‌كنند

شركت نفت كه برای گمانه‌زنی ذخاير زمينی نفت در اطراف بنای "چغازنبيل" تی‌ان‌تی‌های 5 كيلويی را در چندين نقطه و در حداقل فاصله 70 متری آن كار گذاشته است. مسئول پايگاه پژوهشی هفت‌تپه و چغازنبيل به سايت ميراث فرهنگی گفته كه شركت نفت بدون هماهنگی با اين سازمان مشغول حفر چاه‌های عميق -به عمق 15 متر و عرض 5 سانتی‌متر- است. انفجار اين چاه‌ها بخشی ديگری از ميراث فرهنگی ايران‌ باستان را با خود خواهد برد. حريم اين بنا در سال 1357 ثبت جهانی شده است. هنوزمعلوم نيست چگونه شركت نفت موفق شده با وجود مخالفت‌های سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری خوزستان، اقدام به حفاری چاه در اطراف اين بنا كند.


بسوی كدام سرنوشت می‌رويم؟

از دل آن لشكر 5 ميليونی كه در جستجوی نان شهر و روستای خويش را رها كرده و شهرهای ايران را محاصره كرده اند، همه چيز درآمده و در آينده بيش از امروز درخواهد آمد. اينها، نمونه‌هائی از دهها و صدها نمونه ديگر است كه درهر گوشه تهران يافت می‌شود؛ و تازه، اين كم دردسرترين نمونه‌هاست. آنها كه لشكر عاشورا برای ضد شورش درست كرده اند، بدرستی خواب آرام ندارند.‌ای كاش فيلم‌های نسل كشی و قوم كشی در يوگسلاوی سابق و فيلم تكاندهنده "زمانی برای مستی اسب‌ها" را در سيمای جمهوری اسلامی نشان می‌دادند تا همگان بدانند بسوی كدام سرنوشت می‌رويم.


 

  5  آبان1384 

شماره 48                
پيک هفته

معرفی صادق هدايت
6 دهه پيش
به قلم احسان طبری


يک اتفاق ساده
فريدون گله مرد
علی رضا کافی
زيرپوست اين شب
همچنان حادثه خفته

فريدون گله
از جمع محرومان
يك تن ديگر، كم شد


بيژن ترقی
آتشی كه از
كاروان بجا مانده


اين سريال دائی جان ناپلئون نيست
سريال قوه قضائيه ج.ا است
زود، تند، سريع
ساكت!


غم تنهائی
خيلی‌ها را پير كرد
با صدای فريدون فروغی


شعر و داستان


از صدای موتور
نفرت دارم
زنان ايران- فرزانه


وبلاگ جمع نوشت
اين چند ديالُگ
روزانه را هم بخوانيد