بجای 18 صفحه حرف پوچ، در یک جمله می شد نوشت
آقای بوش بيا بنشينم، با هم مذاكره كنيم
از دست بوس، ميل به پا بوس كرده ای- ... ترقی معکوس کرده ای
بوش يعنی اين؟: آزاديخواه، خداشناس، مخالف سلاح اتمی، ضد ترور و مدافع حقوق بشر

پيک هفته

   
آيت الله خمينی محمدرضا پهلوی آيت الله بروجردی دكتر مصدق
احمد كسروی نواب صفوی عبدخدائی دكتر فاطمی

تاريخ شفاهی حوزه علميه قم
ديدارهای محرمانه
آيت الله خمينی  و شاه
16 سال پس از انقلاب مشروطه و در اوج مذهب گريزي
 و متهم بودن
مذهب به دفاع از استبداد و كهنه پرستی، حوزه علميه قم برپا شد

شاه می خواست قانون اساسی را عوض كند تا در آن نوشته شود مذهب رسمی كشور "اسلام" است. آيت الله بروجردی مخالف بود و می گفت بايد قيد "اسلام شيعه" در قانون اساسی بماند و به همين دليل با تغيير قانون اساسی مخالف بود. آيت الله خمينی كه يگانه روحانی سياسی بود، با ماموريت آيت الله بروجردی برای دليل مخالفت با اين تغيير دوبار راهی تهران و دربار شد و با شاه ملاقات و گفتگو كرد. خود او بعد از بازگشت از ديدار با شاه گفت: من نمی خواهم از خودم تعريف كنم، اما شاه موقع حرف زدن با من كنترلش را از دست داده بود!

سيد ضياء انگليسی در بيت نواب عامل نفوذی داشت.

سه ربع ساعت نواب صفوی با شمشير و كسروی با مشت و لگد در خيابان با هم جنگيدند. يكی مدافع ارتجاع مذهبی و ديگری مخالف روحانيون و خرافات مذهبی.

برای آنكه آيت الله بروجردی در خانه اش از شاه پذيرائی نكند، اطرافيان او عكس هائی از خواهران شاه در لباس های لخت و پتی، حتی لخت و همسرش در كنار افراد نامحرم تهيه كردند و توسط شريعمداری (آيت الله آينده و بد سرنوشت) بردند نزد بروجردی. از آن پس ديدار به حرم و موقع زيارت محدود شد و بعدها شاه ديدار در حرم را هم حذف كرد.

آيت الله راستی و آيت الله خزعلی از آن روحانيونی بودند كه باعث تعطيل درس فلسفه آيت الله خمينی شدند و می گفتند كتاب فلسفه را بايد با انبر گرفت و بالای كتابخانه فيضيه انداخت پائين. فلسفه يعنی كفر!

بعضی روحانيون يواشكی به تهران می آمدند

تا پای صحبت آيت الله طالقانی در مسجد هدايت بنشينند.


كاريكاتور برابر اصل

اين كاريكاتور كه تفاوت چندانی با عكس ندارد، باعث تعطيل شدن نشريه ای شد كه آن را منتشر كرده بود. ظاهرا رئيس جمهوری تاب ديدن خود را پشت جلد و يا روی جلد مطبوعات دانشجوئی هم ندارد، چه رسد به مطبوعات كثرالانتشار داخل وخارج. از هر طرفش بكشند و يا بگيرند همين می شود و دردسرزا. ما اگر دست به كاريكاتورمان خوب بود، يك احمدی نژاد می كشيديم نه با ابروهای لنگه به لنگه. كمی هم  دو لنگه ابرو را از وسط به هم نزديك می كرديم. زير گلو و بغل گوش ها را هم تيغ می زديم. چشم ها را صاف و ميزان می كرديم و 20 تا 30 سانتيمتر هم به قد ايشان اضافه می كرديم. دراينصورت شايد می شد يك طرح يا كاريكاتوری ديدنی!


 

نمایشگاه امسال- بالاخره تحول در دو طرف روی داده. نه این نیمه حجابی عجیب است و نه ظهور این طلبه های نسل جدید حیرت آور. هم نوبت حاجیه خانم‌های قديم گذشته و هم امثال نوبت آیت الله خزعلی و آیت الله جنتی. نوبت، نوبت اینهاست!

نمايشگاه كتاب ومطبوعات
آينه تمام نمای ايران امروز


عكاس، داوران چادری را يادش رفت

حيف كه عكاس اين صحنه از مسابقه شنای بانوان درتهران، چنان ذوق زده اين صحنه شده كه يادش رفته ببينندگان و يا داوران را كه با چادر سياه آن دورتر نشسته اند را هم در كادر عكس بگيرد. ماجرای حجاب به يك مضحكه در جمهوری اسلامی تبديل شده!

ناتل خانلری
عقابی كه اوج گرفت
اما نه چنان كه وعده كرده بود
شعر عقاب او را می خوانيد

مجموعه مقالات و برخی نوشته های پراكنده پرويز ناتل خانلری بزودی بصورت كتاب منتشر خواهد شد. مقالاتی كه دراين مجموعه منتشر خواهد شد عمدتا در مجله وزين سخن منتشر شده اند.
ناتل خانلری استاد ادبيات فارسی و از سخنرانان اولين كنگره نويسندگان ايران در سال 1325 بود . دستور تاريخی زبان فارسی، مجموعه چهارجلدی هفتاد سخن، مجموعه شعر  ... ادامه

20 ارديبهشت 1385

 شماره 66
   
پيک هفته

اولين كنگره نويسندگان ايران
6 دهه پيش
سخنرانی افتتاحيه ملك الشعرا بهار:
بر سر دو راهی
توقف يا حركت
كهنگی يا تازگی


گزارش ابتكاری ناصرمهاجر
از زندگی باقر مومنی
باقر مومنی
با شتاب به 80 رسيد


عارف- فرخی- عشقی- بهار
4 شاعر مشروطه
پای ديوار استبداد


يدالله رويائی
شواليه فرانسه
شاعر ايران


سال پوری، سال اخوان
كاروان
با صدای دلكش شعر بيژن ترقی

كاروان، از جاودانه هائی است كه در سالهای افسردگی پس از كودتای 28 مرداد  بيژن ترقی سرود و دلكش خواند. از كاروان رفته آرزوها، آتشی برجای مانده بود و از آنها كه برخاك افتاده بودند و يا از كشور گريخته بودند نشانی. دلكش در اوج رسائی صدايش آن را خواند و با آنكه ترانه غمگين است، او چنان آن را خواند كه تهاجم و اعتراض را هم با خود به همراه داشت. كاروان رفته بود. مصدق در احمد آباد، روزبه و فاطمی در ميدان تيرباران، هزار هزار در بند فرمانداری نظامی و زير فشار، مطبوعات در توقيف، خيابان ها دراندوه، زمستان ها چنان سرد كه بقول اخوان كسی برای پاسخ سلام نيز سر از گريبان بر نمی داشت. شاه مسرور و مغرور، ژنرال های كودتاچی تاج و ستاره روی شانه هايشان اضافه می كردند و كودتا سازان انگليسی و امريكا چمدان ها را بسته و به انگلستان و امريكا بازگشته بودند. اين كاروان، محصول آن دوران و آن سالهاست. حالا گوش كنيد!


آينده روزنامه نگاری
و روزنامه نگاران درج.ا
ليلی نيكونظر- و. لوليان

شرح این عکس راهم در خبرنمایشگاه کتاب بخوانید

ازمرگ بر زندگان تا مرگ بر مردگان

 اين خبر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت: در طرح توسعه بيمارستان لقمان الدوله حكيم  در ميدان آذری تهران، مزار "ملك المتكلمين" و "ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل" دو روزنامه نويس و آزاديخواه مشروطه كه در مجاورت اين بيمارستان قرار دارد، تخريب می شود. پيش از اين قبر "يحيی دولت آبادی” روحانی متفكر، محقق و نوانديش ايران در زرگنده تهران صاف شده بود . دولت آبادی نيز متعلق به دوران مشروطه بود. بدين ترتيب، يورش سازمان يافته فقط شامل حال گورستان امام زاده طاهر و قبر احمد شاملو نمی شود و ظاهرا می خواهد به دو نسل قبل از شاملو نيز برسد. شايد نوبت به قطعه هنرمندان بهشت زهرا و قبر ستارخان و آيت الله طالقانی هم برسد.