در سئوال اعلمی و پاسخ پورمحمدی
شرح سركوب خونين آذربايجان در مجلس
دولتی به سرکوب متوسل می شود که از ملت می ترسد.
به چه مجوزی مردم را به گلوله بستند و حکومت نظامی اعلام کردند؟

پيک هفته

   

آيت الله مطهري: عجب حادثه ای رخ داد
سيب رسيده افتاد داخل عبای روحانيون
باورمان نمی شد
شاه با چند راهپيمائی فرار کند
آقای هاشمی چند دفعه اختلافات با بنی صدر را با امام در ميان گذاشته بود و امام به ايشان فرموده بود: "برويد به فکر آخرت باشيد." ايشان هم عصابی شده و به امام گفته بود:" همه اش که ما نبايد فکر آخرت باشيم، يک خرده شما هم به فکر آخرتتان باشيد."

بخش دوم خلاصه ای که از خاطرات ناطق نوری تهيه کرده ايم را دراين شماره پيک هفته يم خوانيد. در واقع نيز اگر سروته حاشيه پردازی ها و خود محوری های ناطق نوری دراين کتاب را حذف کنيد، چکيده کتاب همين مطالبی که در شماره پيش و اين شماره پيک هفته می خوانيد. از حق نيز نبايد گذشت که بی شيله پيله تر از بقيه، آن چيزهائی را که می خواسته بگويد گفته است.
اين خاطرات بصورت يک گفتگو انجام شده و سپس تنظيم شده وانتشار يافته است. مصاحبه کننده که گوئی ماست در دهان داشته، ظاهرا کارش تنها فشار دادن تکمه ضبط صوت در خانه علی اکبر ناطق نوری برای ضبط و همين عمل در خانه خودش برای پياده کردن گفته های وی بوده است. دريغ از يک سئوال در وسط صحبت های ناطق نوری. از جمله آنجا که وی می گويد با فرقانی ها چنان کرديم که بخشی همکاری لاجوردی قصاب اوين شدند و بخشی به سپاه رفتند، ايشان يادش می رود از ناطق نوری که می گويد فرقانی ها خيلی پول داشتند و نفهيديم از کجا آورده بودند بپرسد: حاج آقا! شما و لاجوردی به قول خودتان فرقان را نمد مال کرديد، آنوقت نتوانستيد بفهميد اين همه پول را از کجا آورده بودند؟
ضبط کنند نمی پرسد و ناطق هم نمی گويد، اما از روز روشن تر است که نقش اصلی را در آن ترورهای ويرانگر "پول" و "منافع سياسی و اقتصادی" برعهده داشته است، حال پشتش بازاری ها، روحانيون مخالف آيت الله خمينی، يا امريکا و اسرائيل و انگليس و يا مجاهدين خلق بوده باشند.
بهرروی ناطق نوری هم در باره گروه مشکوک فرقان زبان به دهان می گيرد، که می خوانيد.
در بخش ديگری از اين خاطرات ناطق نوری که بسيار می کوشد، به قول خودش "پا به چکمه" علی خامنه ای باقی بماند، درباره ترور خامنه ای چنان نتيجه غلو آميز و الهی می گيرد که جا دارد از او سئوال شود لابد خداوند با بقيه کسانی هم که ترور شدند اما کشته نشدند يک کاری در اين دنيا داشته و وظيفه ای را برعهده اش گذاشته و يا می گذارد!
بخش ديگری از خاطرات ناطق نوری به ماجرای کميته های انقلاب در آغاز سقوط نظام شاهنشاهی و تاسيس جمهوری اسلامی باز می گردد. بعدها سپاه پاسداران در کنار اين کميته ها تشکيل شد. او بدرستی می گويد که
عدهای چاقو کش، لباس شخصی، خال کوبيده بنام حزب الهی وارد اين کميته ها شدند. فجايعی اين کميته ها آفريدند که خود بخشی از تاريخ جمهوری اسلامی خواهد بود.
ناطق نوری در بخش ديگری از خاطرات خود همان جمله ای را از قول آيت الله مطهری نقل می کند که يکبار علی خامنه ای نيز در يک مصاحبه روزنامه ای گفته بود و ما در دو شماره گذشته پيک هفته آن را از دل دفتر مجموعه خبری جمع آوری شده از سوی زنده ياد پرويز آذری (صفحه آرای توانمند سه دهه مطبوعات کشور) نقل و منتشر کرديم. اين که نه مطهری و نه خامنه ای به گفته خودشان – و قطعا هم نظر با بسياری از روحانيون ديگر- باورشان نمی شد سيب رسيده در جريان انقلاب اينطور آسان بيفتد به دامن عبای روحانيون!


9 دهه پيش
از زير حجاب
افکار نو و مترقی در آمد
مستوره افشار
ياد آوريم بنيانگذاران آزادی و برابری زنان را
در آن سالها پياده روهای تهران ميان زنان و مردان تقسيم شده بود
سعيد نفيسی


 دانشجوی زندانی زير شکنجه
ادامه سناريوی سرکوب دانشگاهی
معطل اعترافات زير شکنجه است


تاريخ سينمای ايران- مسعود مهرابی
نقش تاريخی کانون پرورش فکری کودکان و نو جوانان در سينمای ايران
"نان و کوچه"
دفتر سينمای ايران ورق خورد


 23 خرداد 1386

شماره 93            

   
پيک هفته
ارشيو هفتگی
درباره پيك هفته

يکی از آخرين شعرهای او را بشنويد
نصرت رحمانی
6 سال از خواب ابدی
شاعر عصيانی ما گذشت

 6 سال از کوچ نصرت رحمانی و پيوستن او به قبيله از دست رفتگان ايران گذشت. 27 خرداد 1379 شاعر سرکش و عصيانی دو دهه 30 و 40 ايران برای هميشه ديده بر هم نهاد. چند سالی پس از انقلاب 57 تهران را که در کوچه پس کوچه های گشته و قد کشيده بود ترک گفت و در شهر هميشه بهاری "رشت" ساکن شد. متولد 1308 در تهران بود. وقتی سرود:
خدايا!
تو بوسيده ای هيچگاه
لب سرخ فام زنی مست را؟
...
رمزمه در شهر پيچيد: کفر می گويد!  ... ادامه


يغما جندقی
بعد از عبيد هم
شاعری طنز پرداز داشتيم


شاه گفت برای خمينی آوردند
و رهبر ميگويد برای مخالفان آورده اند!
چمدان پول
هديه ای که
 پيش و پس از انقلاب
دست به دست می شود!

يکسال پيش از انقلاب سال 57 و در آغاز حرکت های انقلابی، دستی غيبی که اکنون آشکار شده دست کدام يک از کارگزاران دربارشاهنشاهی بود، مقاله ای عليه آيت الله خمينی نوشته و مطبوعات وقت را مجبور به انتشار آن کرد. درباره اين مقاله که آن را "رشيدی مطلق"(اسم مستعار) امضاء کرده بود، پس از انقلاب بسيار نوشته شده است و حتی رهبران جمهوری اسلامی بصورتی بسيار اغراق آميز آن را مبنای حرکت انقلابی مردم تبليغ کرده اند!
اين که چرا و با چه هدفی اين مقاله تهيه شد و بدستور شاه در مطبوعات انتشار يافت؟ و يا اينکه شبکه تبليغاتی جمهوری اسلامی چرا ... ادامه


احمد خمينی
سکته قلبی- يک هفته کُما
و سپس مرگ بی رد ونشان

از وبلاگ ايمايان


مديرمسئول "هفته نامه صحرا"
شکار مطبوعاتی
از ميان ترکمن ها


ادعاهای اسپانيانی احمدی نژاد
زنان ايرانی
در خيابان های تهران
نفيسه زارع کهن(وبلاگ روزمرگی ها)