مصاحبه مطبوعاتی احمدی نژاد در ابوظبی
دوران ضربه نظامی به ايران
به طور قطع  پايان يافته است


 


توليد داخلی شکر نابود شد
زير دو ميليون مصرف
بالای دو ميليون واردات

       پیک هفته 91  --------- 25 ارديبهشت 1386 15  مه 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته

سخنرانی صفارهرندی
فتنه اصلاحات را خوابانديم


دسته بندی های جديد

 در مجلس هفتم


دو سردار ديگر سپاه

مشاور احمدی نژاد شدند


در شهر ما "اقليد"
زدند و کشتند و کس خبر نشد!


خطر را احساس کنيد
محمد علی ابطحی


سميرا مرادی- وبلاک نوبت ما
درويشيان
جمعه وقت رفتن و ديدن او بود


قتل های محفلی کرمان
کشتند، چون فتوای قتل
از مصباح يزدی داشتند!

دانستی های نمايشگاه
بين المصلای کتاب در تهران
افسانه نگاهی

همگان شاهد باشند
خواست های 10 هزار دانشجوی شبستر صنفی است!


معاون انرژی اتمی ايران
هيچ نوع انحرافا اتمی نداريم
!
موسويان چی را لو داده؟


به سخنان احمدی نژاد بیاندیشیم
اگر از قله اتمی عبور کنيم
جمهوری اسلا
می
"ابرقدرت بزرگ" جهان شده!


روز کارگر- يک گام به جلو
از بيابان های تهران
تا قلب تهران  "امجديه"


نطق پيش از دستور
استيضاح دولت احمدی نژاد


زنان طرفدار برابری
 به زندان اوين باز می گردند!


"تيمرمن" در NEWS MAX
6 روز درجهنم

سخنرانی کارگری رهبر
با خواست های صنفی

 امتياز می خواهند


حراست و کميته انضباطی
دست های سپاه و اطلاعات


سخنان محمد رضا باهنر
با فرمايش سال 78 رهبر
حذف اصلاح طلبان کليد خورد


مصاحبه جديد وزير اطلاعات
 هر معترضی براندازاست!


برای انتشار در پيك نت
خودرو سازان ايران،

لای چرخ دنده مديريت مافيائی


بيکاری،بیحقوقی وادامه

 تعطيل‌واحدهای توليدی


 "زهرا واگنکنشت" عضو
 فراکسیون چپ پارلمان اروپا

رهبران ایران  جاده را برای

 جنگ طلبان فرش نکنند!


الله کرم و حاج سعيد
رهبران حزب الله و انتحاريون

 دراروپا مستقر می شوند


شايعات در تبريز!
موج قتل های فجيع
در امن ترين شهر ايران


کابوس براندازی


رئيس جمهوری غرق در

اوهام و تخيلات خويش
احمد شيرزاد


ساندی تايمز
قدرت در دست خامنه ايست ديگران فقط حرف می زنند


با هياهوی مبارزه با بد حجابی
 افکار عمومی را از مسائل اصلی جامعه منحرف می کنند

پشت حجاب مقابله با کم حجابی  چه تصميم مهمی پنهان است؟


رئيس دانا
ذخيره ارزی را بردند به دوبی


اين شوخی، خيلی هم جدی است
جانشين جورج بوش، برای حمله و جنگ می آيد


سياست دولت در برابر  معلمان
عمل نقد: دستگيری
وعده نسيه: افزايش حقوق


ممنوع الملاقات
احضار گسترده فعالان
جنبش  زنان به دادسراها

اطلاعيه سنديکای شرکت واحد
يورش نظامی
به تحصن کارگران خباز

از مازندران آغاز شد
موج تحصن های دانشجوئی
دانشگاه به دانشگاه

البرادعی زير فشار
مردم ايران و منطقه
در تله رقابت های اتمی

البرادعی زير فشار
مردم ايران و منطقه
در تله رقابت های اتمی

 فرمانده ارتش ج.ا:
ناوشکن ساخت ايران

به آب انداخته می شود


سخنان سرلشکر  فيروز آبادی

 و سرلشکر صالحی
توان جنگی
ايران
به نمايش در
می آيد


عيسی سحرخيز:
نهادی های صنفی و مطبوعات
در ليست "براندازان نرم"


مصاحبه
رهبر در سال 1380
فرمان فيلترينگ را صادر کرد


آقای خامنه ای!
چرا همه ايرانی ها

بايد مانند شما بيانديشند؟
احمد زيدآبادی


"مجلس" يا "بيت"
ريشه های فلج شدن مجلس و انتخابات فرمايشی اينجاست!


گفتگوی مستقيم 
حضور حسن روحانی با يک طرح آشتی در قطر


محاکمه مدافع رای مردم

بجای متقلب
700 هزار تهرانی

 شاکی احمد جنتی اند


بيانيه مجاهدين انقلاب
هيچ ملتی تاکنون با چماق امنيتی متحد نشده


گفتگوئی با امين زاده

 خواب غفلت در

سنگر جنگ سرد جهانی
بحرانی ترين دوران

برای جمهوری اسلامی


توافق سه جانبه

بازگشت افغان ها از ایران


تشکيل هيات نظارت

بر آزادی های مشروع!
مرز "آزادی مشروع" کجاست؟


بازی  موش و گربه در آسمان
15 دقيقه وحشت از

حمله هوائی در بوشهر


کارنامه سياست خارجی
يک دولت ماجراجو!
"محسن امين زاده"


عطاء الله مهاجراني:
ملوان گيری
 
يک تله انگليسی نبود؟


مصاحبه با "رايس"
برخی مسئولان مهم ايران
عاقبت خواهند فهميد!


سال نو در زندان ها
 با اين گزارش آغاز شد


نماينده فراکسيون اقليت:
فرياد مردم در خيابانها
پاسخ سکوت مجلس است


خواب غفلت ادامه دارد!
شيعيان کشورهای اسلامی
چوب ايران را می خورند


ماجرای نان و آب دار
فرار و شهرام جزايری


اعلام چهار زندان

 امنيتی – نظامی


مانيفست 1386 علی خامنه ای
جهان
گشائی اسلامی
و تشديد سياست جنگی


 تکرار حادثه شيراز
عرق خانگی در قم
عده زيادی را 13 نوروز کشت!


گزارش نوروزی
قتل،تصادف،بانک‌زنی،

آدرم ربائی و کیف زنی


رئيس دولت

روی دست حکومت مانده!


چشم بند و سلول انفرادی
ماجرای ملوان گيری

و خاطره سازی


 

 
مثلث اژه ای- حسينيان- ذوالقدر
تبليغ تئوری براندازی نرم
کشف شبکه های جاسوسی
سرکوب انتظامی و خيابانی- دستگيری خانگی و اداری
رخنه چنان در اعماق مهم ترين نهادهای تصميم گيرنده مشهود است که
می توان به همان هائی شک کرد که جلوجلو می دوند و فرياد می زنند
"جاسوس را بگير، جاسوس را بگير!"

از 30 ارديبهشت آغاز می شود
مانور استقرار در زير زمين
عمليات جنگی در روی زمين

"توقف غنی سازی"
بار ديگر بعنوان پيش شرط
مذاکره با ايران اعلام شد

افشای هدف اصلی احمدی نژاد از سفر به امارات متحده
از بيم حمله امريکا
جزيره ابوموسی را بخشيدند

اين فيلم را ببينيد!
حاکميت، خشونت را به جامعه تزريق کرده

در ادامه انتشار عکس ها و فيلم های کوتاهی که اغلب با دوربين تلفن های همراه گرفته و به شبکه های خبری جهان راه يافته اند، فيلم زير از همه ديدنی تر است. نه به آن دليل که گوشه ای از مقابله با بدحجابی و يا بقول آقايان مفاسد اجتماعی را نشان ميدهد، بلکه به آن دليل که يکبار ديگر نشان ميدهد: آن خشونت و بی رحمی که در عمق جامعه ايران رخنه کرده و انواع قتل ها و جنايات روزانه خود را نشان ميدهد، از صدر به زير آمده است. يعنی حکومت، خشونت را به جامعه تزريق کرده است. اين فيلم را ببينيد و از خود بپرسيد: غير از اينست؟


مجلس اعلای اسلامی
اما نه انقلابی و نه ايرانی
رويتر- ترجمه بايرام منصوری


ديدار با دکتر معين، کانديدای اصلاحات در انتخابات رياست جمهوری تهاجم عوام زدگی، دين فروشی،
 قدرت طلبی و
درغگوئی به ايران


عزيزم، عشق من
مبادا ناگهان سلاح شوی!
احمدشيرزاد


تقسيم "نان و قلم"
ميان آنکه نان به نرخ روز خورد
و آن که چوب قلم را خورد!
عيسی سحرخيز


سالی که نکوست از بهارش پيداست
3 ميليارد دلار واردات
3 برابر صادرات غيرنفتی

رئيس کميسيون بهداشت مجلس:
درشهرها و روستاهای ايران
8 ميليون نفر زير خط فقراند

تازيانه بيکاری برگُرده
يک چهارم جمعيت کرمانشاه

سرمقاله راه توده- نشانه های بسيار جدی
جنبش اصلاحات
از سطح به عمق راه يافته


سخنرانی وزير دفاع  در دانشگاه مالک اشتر
امريکا نگران عظمت اسلام
و پايان مرجعيت خويش است


با سخنان سخنگوی معاون رئيس جمهور امريکا
يخ مذاکره با امريکا
هنوز نگرفته، وا رفت!

گزارش سفر احمدی نژاد به امارات
سانسور شده درايران منتشر شد
حاکم امارات 3 جزيره را خواست
احمدی نژاد به واردات پرسود 5ر7 ميليارد دلاری از امارات به ايران اشاره کرد!

احمدی نژاد پس از دریافت فرامین رهبر از رئیس دفتر وی عازم امارات است


مخالفت طيفی از فرماندهان سپاه با مذاکره، از زبان حسين شريعتمداری
امريکا می خواهد، ج.ا را
نزد نهضت جهانی اسلام بشکند!

احضار وزير کشور به مجلس برای پاسخگوئی
چرا در اقليد و فردوس
حکومت نظامی اعلام شد
چرا به مردم تيراندازی شد و شمار کشته ها چند نفراست؟


اخباری که برای انتشار دراختيار پيک نت قرار گرفته
علاوه بر کشته ها
چشم خيلی ها در اقليد کور شده
*اجتماع دانشجويان در مريوان
* مقاومت و مقابله در سجاد شهر مشهد


نامه افشاگرانه ديگری از ايران خودرو
سفره گسترده بخور، بخور
در ايران خودرو

مهدی کروبی - ناطق نوری
دو رئيس مجلس پنجم و ششم
ديدار و رايزنی برای انتخابات آينده

اجتماع کارگران در برابر استانداری قزوين
قوه وارداتي
کمر توليد قوه پارس را شکست!

ديدار دانشجويان و مراجع
دل مراجع تقليد قم
خونين تراز دانشجويان تهران


آيت الله منتظری خطاب به دانشجويان
زندان جای چاپلوسان و بی تفاوت ها نيست


مصاحبه ديپلماتيک قاليباف
پس از شهردار شدن دوباره

دبيرکل نهضت آزادی ايران
وضع کنونی ايران نمی تواند ادامه پيدا کند


عليرضا رجائي:
نام رمز رقابت انتخاباتی شده انقلاب فرهنگی دوم


سيمورهرش:
مقابله با ايران
هدف مشترک دمکرات ها وجمهوريخواهان امريکا

نامه کارگران آذربايجان غربی به احمدی نژاد
آنچه با صنايع می شود
"خصوصی سازی" نيست،
بلکه "رها سازی" است!

مصطفی تاجزاده
دولت يکدست يا دولت اصلاحات
کداميک کشور را به کام خطر برد؟


چند اطلاعات دست اول
در يادداشت های ابطحی

ديدار رهبری جديد دفتر تحكيم با هاشم آغاجری
دگرگونی ناگهانی و چريکی
با واقعيات امروز ايران سازگار نيست


سرلشکر فيروزآبادی
تهديد های نظامی را صد در صد تلقی کنيم

روز سه شنبه
گروه ديگری از معلمان از اوين به دادگاه می روند


سخنان جنگی ديگ چيني
بر عرشه ناو امريکائی در خليج فارس

ديگ چينی در آستانه سفر به عربستان سعودی، بر عرشه ناو USS John C. Stennis امريکا در خليج فارس- 20 مايلی امارات و ابوظبی- خطاب به نظاميان امريکائی گفت: «ايران در جستجوی سلاح های خطرناک است تا خود را نيروی مسلط در خليج (فارس) نشان دهد. آنها می خواهند تنگه هرمز را در اختيار بگيرد. ما اين پيام را از همينجا، يعنی خليج(فارس) به دوستانمان می دهيم که اين راه را باز نگه می داريم و اجازه هيچ تعرضی به دوستان خود در منطقه را نمی دهيم. هر نوع حمله ای به دوستان ما در منطقه بدون پاسخ نمی ماند. ما و دوستانمان ايستاده ايم که ايران به سلاح اتمی دست نيابد. اين وظيفه مهم ماست. »
از آنجا که حمله به کشورهای متحد امريکا در خليج فارس تنها در صورت حمله به ايران مطرح است، اين سخنان چينی در حمايت از "دوستان" ساعات و يا روزهای پس از حمله به ايران را در بر می گيرد.


مذاکره بدون پيش شرط
بازی جديدامريکا، با اطمينان ازنتيجه آن

Antiwar
امريکا سرگرم "بازی" نيست!

در مصاحبه وزير دفاع فاش شد
طرح تقسيم خليج فارس ميان ايران و اعراب منطقه

وابستگی يا عدم وابستگی آنها به سپاه مطرح است
بازداشت 12 غواص ايرانی در آب های امارات متحده


سخنرانی احمدزیدآبادی در همایش پرونده اتمی ایران در دانشگاه تهران
سوخت هسته ای درایران
با یک تصمیم سیاسی  تبدیل به سلاح نظامی می شود


الهه کولائی در همايش پرونده اتمي:
دولتمردان ج.ا فراموش کرده اند روسيه امروز، شوروی ديروز نيست

جلوگيری از حضور و سخنرانی  دبيرکل نهضت آزادی ايران

مصاحبه جديد سيد حسن نصرالله
خطر رفع نشده
امريکا روی طرح خطرناک جنگ مذهبی در منطقه متمرکز شده

در نمايشگاه کتاب چه گذشت
هدايت و فروغ
به پشت پيشخوان نمايشگاه تبعيد شدند
پوستر "چه گوارا" نيز از ديوار بالا نرفته، پائين آورده شد


ايران- کويت- بحرين
3 کشوری که هر يک به نوع آماده جنگ می شوند


صف بندی های جديد
ميان سرداران سپاه در کابينه، استانداری ها و شهرداری

ناگفته ها در يک سخنرانی فوری و 10 دقيقه ای
فيروز گوران:
از اتم تا شورش در اقليد فارس
حرف های مردم کجا بايد گفته و منتشر شود؟
اگر اتحاد ملی حاکم و فراگير بود نيازی به نامگذاری امسال
 به «سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی" نبود.


حساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


نامه 550 امضائی
دراعتراض به بازداشت وی
زينب در
زندان اوين

دوشنبه 17 ارديبهشت ماه زينب پيغمبرزاده، فعال حقوق زنان و خبرنگار صفحه زنان روزنامه سرمايه، مانند 32 زن ديگری که در 13 اسفند ماه 1385 دستگير و با قرار کفالت يا وثيقه آزاد شده بودند، با در دست داشتن احضاريه کتبی (که روز 15 ارديبهشت ماه 1386 به وی ابلاغ شده بود( برای تفهيم اتهام به دادگاه انقلاب مراجعه کرد، اما ظاهرا به خاطر عدم مراجعه با احضار تلفنی و درخواست احضاريه کتبی، به رغم داشتن کفالت، برايش قرار وثيقه 20 ميليون تومانی صادر شد، ولی به جای تماس با خانواده اش برای اخذ وثيقه، بلافاصله او را به زندان اوين منتقل کردند.او اکنون در بند عمومی زندان اوين بسر می برد. در هفته اول بازداشت زينب، پدر و وکيل مدافع وی (نسيم غنوی) بارها به دادگاه مراجعه کردند اما از پذيرش وثيقه آزادی اش امتناع شد و حتا تقاضای پدر زينب برای ملاقات با وی و نيز ارسال لباس و داروهای قلبی اش به زندان بی پاسخ ماند. هم اکنون نيز هر بار به بهانه ای، از آزادی وی جلوگيری می شود.
زينب پيغمبرزاده، عضو کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت و يكی از اعضای كمپين يك ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز است که پيش از اين نيز در پاييز سال 1385 در حال جمع‌آوری امضا در مترو، دستگير و به مدت 5 روز در بازداشتگاه وزرا به سر برده است.
بازداشت زينب پيغمبرزاده پس از صدور قرار وثيقه، بدون هيچ توضيحی به خانواده وی در مورد چگونگی صدور قرار بازداشت از يک سو، و نيز امتناع دادگاه از پذيرش وثيقه در هفته اول بازداشت او (با وجود صدور اين قرار از همان ابتدا)، و از سوی ديگر تهديد زينب و خانواده اش به خاطر درخواست احضاريه کتبی، جملگی از نقض قوانين و ضوابط آيين دادرسی در روند رسيدگی به پرونده زينب حکايت می کند.
از اين رو ما امضاء کنندگان ضمن ابراز نگرانی شديد خود از وضعيت سلامتی زينب پيغمبرزاده خواستار آزادی فوری وی هستيم.
(امضای اين نامه که تاکنون به 550 رسيده، همچنان از داخل و خارج کشور ادامه دارد.)


نامه سرگشاده
نيکی كريمی

معاونت محترم سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی
دعوت به قضاوت عمومی برای حل يك مشكل حرفه‌يی، آخرين راه باقی مانده برای يك هنرمند است. راهی كه من انتخاب كرده‌ام تا شايد مشكل نخستين فيلمم كه سه سال از ساختش می‌گذرد و هنوز به نمايش عمومی در نيامده است را حل كنم.
«يك شب» طبق اسناد موجود در نزد من و در اداره كل نظارت و ارزشيابی با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی ساخته شده و هيچ ابهامی درباره ساخت آن وجود ندارد. فيلم در جشنواره فجر و چند جشنواره مهم جهانی به نمايش در آمده است، در چنين شرايط روشن و شفافی اداره كل نظارت و ارزشيابی از ارائه پروانه نمايش به اين فيلم سرباز می‌زند، فيلمی كه نه‌قرار است ركورد فروش را جابه‌جا كند و نه در محاسبات رايج اين روزهای سينما كسی را آزرده خاطر می‌كند. نمايش‌عمومی اين فيلم انعكاس انديشه‌ای است كه سه‌سال پيش شكل گرفته و اگر از آن زمان تاكنون مصالح جامعه درباره اين فيلم آن‌قدر تغيير كرده كه نمايش عمومی « يك شب» امكان‌پذير نيست، اعلام آن هم چندان در اين شرايط متغير كار سختی نخواهد بود.
برای من ساخت فيلم توقيف شده موهبت بزرگی نيست، گمان نمی‌كنم كه اعلام رسمی كنار گذاشتن هميشگی اين فيلم نيز شكست يا بی‌كفايتی برای مديران شما محسوب شود! اگر چه « يك شب» نه ‌اولين و نه‌آخرين فيلم اين پرونده قطور خواهد بود.
«يك شب» بالاخره روزی اكران خواهد شد و اين مثل روز برايم روشن است. دراين ميان فقط بر ابهام رابطه هنرمند و مردم افزوده می‌شود. چيزی كه انگار بايد مسؤوليت اول شما، رفع آن باشد.
اين نامه فقط برای قضاوت مردم و حافظه تاريخ نوشته شده، نه چيزی بيشتر نه چيزی كمتر.
ارديبهشت 1386


بردگان
و برده داران
سيامک زند

در ايران، مخصوصا از زمانی که سپاه قدرت اقتصادی را بدست گرفت، هرچه بيشتر گوشه و کنار کشور را در شهرهای مختلف می بينيد به عمق فاجعه بيشتر پی می بريد. با مسافرتها، با ديدن کارخانه های مختلف صنعتی، با نحوه زندگی کارگران و مهندسانی که در شهرستانها کار می کنند هر چه بيشتر از نزديک آشنا می شويد، بيشتر متوجه فاجعه ای می شويد که يا جامعه به آنها عادت خواهد کرد و زندگی را بر اساس مناسبات حاکم تنظيم می کند،- که اين حالت بسيار فاجعه بار تر از خود فاجعه ايست که در حال رخ دادن است- و يا در آينده به يک انفجار خونين ختم می شود.
بخش گسترده ای از اقتصاد دراختيار نظاميانی است که در همکاری با کسانی که لزوما تجربه و سن بالايی ندارند و حتی تظاهر مذهبی هم ندارند جلو می رود . بازاری های سنتی و سرمايه دارانی که از صدقه سری انقلاب به همه جا رسيده بودند و بيشتر از راه قاچاق کالا و مناسبات دلالی به همه جا رسيدند، حالا می بينند که سرمايه دارانی دارند بوجود می ايند که در مقابلشان هيچ نيستند. در اين نوع پروژه ها که در بالا عرض کردم استثمار و برده داری واقعی ، به خوبی و علنی ديده می شود. حقوق بسيار پائين کارگرانی که در گرمای طاقت فرسا روزانه به طور متوسط 10 ساعت کار می کنند يا مهندسانی که با هزار اميد درس خواندند و فکر کردند علم از ثروت بهتر است با حقوق های بسيار پايينی مجبورند کار کنند. تازه منت هم سرشان هست که بهشان کار داده شده است . وضع خوابگاه هايی که در اختيار کارمندان گذاشته می شود، از اصطبل کمی بهتر است. اين نوع پروژه ها در شهرستان های مختلف ايران وجود دارد و اوضاع تماميشان تقريبا همانند همديگر است .در اين نوع پروژه ها انسان حرمتی ندارد. حالا می خواهد مهندس باشد يا کارگرباشد. شايد بتوان گفت مديريت اين نوع پروژه ها يک مديريت کلاسيک اند که اين مکتب مديريت برای 100 سال پيش بوده است. ايران امروز در حالتی قرار دارد که يا بايد استثمار کنيد و يا بايد استثمار شويد . البته من نقاط ديگر جهان را نديده ام تا بتوانم مقايسه کنم . ولی حتی اگر تمام دنيا هم چنين باشد ، در اين که اين مناسبات غير انسانی است شک نيست.


شاخ و دم
بحران درايران
و. جمهور

وضعيت اين روزهای ايران شايد در يک دهه ی اخير منحصر بفرد باشد. درشرايطی که دولت، مجلس، دستگاه قضايی و رسانه های دولتی و به عبارتی تمام حاکميت برخواسته از يک جناح است، بحران های مختلفی کشور را فرا گرفته است.
سال 1386 درحالی با بحران اسارت سربازهای انگليسی آغاز شد که هنوز اعتراضات معلمان و زنان در آخرين ماه سال گذشته فروکش نکرده بود. آزاد سازی ملوانان انگليسی هم تقريبا مصادف با دستگیری فعالين جنبش زنان و همچنين نمایندگان معلمان معترض بود.
اعتراض دانشجويان دانشگاه شيراز و تحصن آنها، دستگيری 15 دانشجوی دانشگاه مازندران و تعطيلی دانشگاه و تجمع های اعتراضی بخاطر آبگيری سد سيوند از ديگر مسايل فرورين ماه 86 بود.
در همين حال کشمکش در مورد طرح برخورد با بدحجابی -يا دگرباشان اجتماعی- ابعاد تازه ای يافت. تا جايی که اعتراض بسياری از نمايندگان ، رييس دستگاه قضايی و رسانه های مستقل را در پی داشت.
در حالی که بنظر می رسيد بر اعتراضات عمومی نسبت به اين طرح افزوده شده، ماجرای انتشار نشريات جعلی صحنه ی دانشگاهی کشور را به ميدان جدال ميان هواداران دولت و دانشجويان تبديل کرد.همچنان دانشگاه اميرکبير تهران کانون اين درگيرها است.

دستگيری موسويان سفير سابق ايران در آلمان و سخنگوی تيم مذاکره کننده ی هسته ای حسن روحانی و از نزديکان هاشمی رفسنجانی نيز از ديگر خبرهای روزهای گذشته بود.
استعفای استاندار خوزستان در کنار اعتراض مردم اروندکنار و تحصن آنها، کشته و زخمی شدن ده ها نفر در نا آرامی های اقليد و فردوس، سرکوب کارگران ومعلمان در روز جهانی کار از ديگر اتفاقات سال جديد است.
به همه ی اينها وضعيت بغرنج پرونده ی هسته ای ايران، تورم و بالا رفتن بی سابقه نقدينگی، بيکاری و گرانی های کمر شکن را بايد اضافه نمود.
گرچه با دقيق تر شدن در اخبار و حوادث 50 روز ابتدايی امسال، می توان مسايل بسياری را به اين ليست بلند بالا اضافه نمود اما همين ميزان بحران و نا آرامی و سو مديريت بی هيچ وجه منطقی و طبيعی بنظر نمی رسد.
احمدی نژاد و دوستانش تا کنون بخوبی دريافته اند مديريت کلان کشور با شعار و ادعاهای واهی امکان پذير نيست. و اگر نبود دلارهای نفتی صندوق ذخيره ی ارزی شايد وضعيت کشور بدتر اين نيز می شد.
بايد ديد دولت نهم و حاميانشان در حاکميت چه طرح هايی را برای حل اين مشکلات در دست دارند. گرچه شايد بيشتر در پی پاک نمودن صورت مسئله و انحراف افکار عمومی از اين مشکلات و بحرانها باشند.
شايد بتوان حضور حسينيان و پر رنگ تر شدن نقش صفار هرندی و تيم کيهان و اتفاقات شبيه دانشگاه اميرکبير و دانشگاه تهران را در همين راستا ارزيابی کرد.


يک روايت واقعي
حباب
احمد زاهدی لنگرودی

3 زن
در يک هفته
ابطحي


واکنش های
 مردم تند شده!
سيامک زند


دروغ جمعه احمد جنتی
سيامک زند


اخراجی ها
با اين روايت!
و."برساحل سلامت"